Lidmaatschap

Contributie bedraagt € 40,00 per jaar

Het verenigingsjaar loopt van januari t/m december.

Bank: NL87RBRB0928982890

Aanmelden is mogelijk via:

  • Visdorado de "Kool"
  • Email: vliegvisverenigingheelweg@gmail.com
  • Tijdens bindavonden

PRIVACY STATEMENT 2021/2022

Aanleiding
Vanaf 25 mei 2018 geldt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en daarmee overal in de Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. Deze verordening vraagt verenigingen zoals Vliegvisvereniging Heelweg, te delen welke informatie over
haar leden en/of deelnemers van de verenigingsactiviteiten wordt verzameld, met welk doel dit gebeurt, hoe deze informatie wordt opgeslagen, voor hoe lang en wie er toegang toe heeft. Dit wordt hieronder puntsgewijs uiteengezet.
1a. Vliegvisvereniging Heelweg houdt ten behoeve van haar ledenadministratie een bestand bij van de clubleden. Hierbij worden uitsluitend de volgende persoonsgegevens van de clubleden geregistreerd:
        -Naam
        -Adres
        -Woonplaats
        -Telefoonnummer
        -E-mailadres
        -Geboortedatum
        -IBAN
1b. Voor bepaalde activiteiten kan Vliegvisvereniging Heelweg naar gezondheidsspecifieke informatie vragen (bijv. naar allergieën bij de jaarlijkse BBQ). Deze informatie wordt alleen voor de desbetreffende activiteit gebruikt en niet opgeslagen.
1c. Vliegvisvereniging Heelweg heeft een Facebookpagina en een website. Hierop wordt informatie over activiteiten geplaatst, soms met foto’s en andere informatie van deelnemers aan deze activiteiten. Aan leden van de vliegvisvereniging wordt jaarlijks schriftelijk toestemming gevraagd voor het delen van deze gegevens op de Facebookpagina en op de website. De secretaris van de vereniging bewaart de toestemmingsverklaringen.
1d. De activiteitencommissie houdt informatie bij over deelname aan haar activiteiten i.v.m. de planning en betaling van inschrijfgeld voor activiteiten.
2. De ledenadministratie wordt bijgehouden door de secretaris. De secretaris slaat de ledenadminsitratie op in een Nederlandse cloudomgeving. Tot deze informatie heeft alleen het bestuur toegang.
3. Het bestuur kan besluiten om gegevens uit het bestand ter beschikking te stellen aan commissies van de vereniging, uitsluitend voor gebruik in het kader van desbetreffende commissie.
4. Aan derden worden geen gegevens verstrekt, behoudens wettelijke verplichting.
5. Een lid dat inzage wil in zijn gegevens richt daartoe schriftelijk een verzoek aan de secretaris, deze verstrekt de gegevens zo spoedig mogelijk. Een eventueel verzoek tot correctie van de gegevens kan door het verenigingslid worden ingediend bij de secretaris.
6. Elk lid is verplicht om mutaties in de bij 1a genoemde items zo spoedig mogelijk door te geven aan de secretaris.
7. In geval van opzegging of overlijden worden gegevens van het betreffende lid na afsluiting van het lopende jaar verwijderd.
8. Door lid te worden van Vliegvisvereniging Heelweg gaat men akkoord met dit reglement.
9 Privacygegevens en het beleid daaromtrend zijn belangrijk en worden daarom jaarlijks tijdens de jaarvergadering geëvalueerd. Leden van de vereniging geven om deze reden ieder jaar individueel aan bekend te zijn met de privacyregels van de vereniging.

Contact

Vliegvis Vereniging Heelweg

Jurjen Fellinger